PRIVACY STATEMENT

zo gaan wij met uw gegevens om

Privacyverklaring Delfin Corporate Services BV

Delfin Corporate Services BV, gevestigd aan Avenue Ceramique 223 6221 KX Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website Delfin Corporate Services

Avenue Ceramique 223, 6221 KX Maastricht, telefoon: +31 43 3285110

Mevrouw S. Schipper is de contactpersoon van Delfin Corporate Services BV. Zij is te bereiken via s.schipper@delfin.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Delfin Corporate Services BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (geen limitatieve opsomming):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • BSN
 • Kopie van identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
 • Adresgegevens
 • Fiscale woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Op welke wijze verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Rechtstreeks ter beschikking gestelde persoonsgegevens

We ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van prospects en cliƫnten, zakenrelaties en intermediairs met als doel om tot een overeenkomst te komen of te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen.

 • Via derden ter beschikking gestelde persoonsgegevens

We verzamelen ook persoonsgegevens via publiek toegankelijke bronnen, zoals internet, sociale netwerken, Relian en andere vrij toegankelijke registers (bv. Handelsregisters). Daarnaast ontvangen wij tevens persoonsgegevens gegevens van derden als onderdeel van onze dienstverlening of om te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het merendeel van de persoonsgegevens die worden verwerkt, is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij de betrokkene een partij is of om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen voordat een overeenkomst wordt gesloten. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Delfin Corporate Services zal de relevante persoonlijke gegevens verwerken en opslaan voor de duur van de dienstverlening. Delfin Corporate Services zal de gegevens ook opslaan zolang dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims, en in het algemeen wanneer het een legitiem belang heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Delfin Corporate Services BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Delfin Corporate Services BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. We kunnen uw gegevens enkel corrigeren of verwijderen met in achtneming van onze wettelijke verplichtingen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delfin Corporate Services BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.schipper@delfin.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delfin Corporate Services BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: KLACHT INDIENEN

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Delfin Corporate Services BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.